SEO Archive

ทำเว็บไซต์โดยไม่ต้องสนใจ SEO เลยจะได้ไหม?

  คำตอบคือ ได้สิ แต่การทำเว็บไซต์โดยไม่สนใจ SEO ก็เหมือนการปลูกพืชผลโดยเอาแต่รดน้ำอย่างเดียว ไม่สนใจใส่ปุ๋ย ไม่พรวนดิน ไม่ควบคุมกำจัดศัตรูพืช ไม่จัดการแสงแดด  แน่นอนสถานการณ์เช่นนี้ต้นกล้าจำนวนเป็นล้านๆต้นยังสามารถเจริญเติบโตได้ตามปรกติ บางต้นกล้าก็อาจจะงอกงามเต็มที่เพราะบังเอิญได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างอื่นโดยไม่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่มากนัก หรือไม่ก็เป็นเพราะเมล็ดกล้าเองมีโครงสร้างทางพันธุกรรมที่แข็งแรงเป็นทุนอยู่แล้ว แต่หลายๆต้นอาจจะต้องการความเอาใจใส่มากกว่าการให้น้ำ และหลายๆต้นอาจจะเหี่ยวแห้งขาดสารอาหารตายไปก่อนจะโต บางต้นอาจจะถูกวัชพืชคุม หรือถูกศัตรูพืชกัดกิน หรือหากมีชีวิตรอดไปได้ก็อาจจะแคระแกรน ไม่สามารถเติบโตเป็นต้นที่แข็งแรงให้ดอกให้ผลได้ การทำเว็บไซต์ก็เช่นกัน หากไม่ยุ่งไม่สนใจ SEO เลยเว็บก็ยังอยู่ได้ การเพิ่มแต่เนื้อหาหรือ content อย่างเดียวโดยไม่สนใจปัจจัยอื่นบางสถานการณ์ก็เพียงพอแล้ว ที่จะขึ้น 1 ของผลกาค้นหา Google ได้  และมีเว็บไซต์จำนวนหนึ่งที่สามารถสร้างตัวเองเป็นเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จมีผู้เข้าชมจำนวนมากโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับ SEO เลย หากเปรียบเนื้อหาหรือ content ในเว็บไซต์ ให้เสมือนเป็นน้ำในการปลูกพืชแล้ว  ผู้ปลูกทำการรดน้ำเพียงอย่างเดียว ส่วนแร่ธาติ …